Założenie i prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego

Obowiązek założenia Książki Obiektu Budowlanego powstaje w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania. Książka jest dokumentem, który zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.) winien być systematycznie prowadzony przez cały okres użytkowania obiektu.

Książka obiektu budowlanego w wymaganym formacie A-4, musi być wykonana w sposób trwały, zapewniający przydatność w całym okresie użytkowania obiektu. Ważne jest aby strony Książki były ponumerowane oraz zabezpieczone w sposób chroniący ją przed ich usunięciem lub wymianą.Wpisy dokonywane w Książce dotyczą:

1.) Podstawowych danych identyfikujących obiekt:
  1. rodzaju obiektu i jego adres,
  2. właściciela, zarządcy – nazwę lub imię i nazwisko,
  3. protokołu odbioru obiektu – numer i datę sporządzenia,
  4. pozwolenia na użytkowanie obiektu – nazwę organu, który wydał, numer i datę wydania,
  5. zmiany właściciela lub zarządcy – numer i datę protokołu przejęcia obiektu,
  6. wpisu o zamknięciu książki, datę jej założenia
2.) Danych ogólnych o obiekcie wraz z wykazem dokumentacji, w tym dokumentacji technicznej przekazanej właścicielowi (zarządcy) przy zakładaniu książki;
3.) Planu sytuacyjnego obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określającego również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci, a w szczególności gazu, energii elektrycznej i ciepła;
4.) Protokołów kontroli oraz badań określonych w art. 62 ust. 1 ustawy, ekspertyz i ocen dotyczących stanu technicznego oraz przeprowadzonych remontów i przebudowy obiektu.

Ważne jest aby wpisy ujmowane w Książce były zwięzłe i jednoznaczne. Przedmiot wpisu powinien być potwierdzony właściwym dokumentem, którego numer identyfikacyjny, ważne ustalenia w nim zawarte oraz dane identyfikujące osobę, która dokument wystawiła, należy uwzględnić w Książce.

Wpisów do Książki dokonuje właściciel lub zarządca obiektu albo osoba przez nich upoważniona.Specjaliści PBI Administracji, dokonujący wpisów do książek, mogą poszczycić się nie tylko wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie ale także odbytymi szkoleniami, prowadzonymi przez profesjonalne firmy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do skorzystania z naszych usług. W przypadku pytań skontaktuj się z nami.