Projekt nr POPW.01.03.01-18-0003/18 Wprowadzenie na rynek nowego standardu kontenera do zabudowy modułowej

 

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie oraz komercjalizacja wyników prac B+R, co umożliwi firmie PBI Administracja 1 Sp. z o.o. świadczenie usługi wynajmu innowacyjnych modułów budowlanych o wymiarach 3×6 m.

Wprowadzenie na rynek usługi wynajmu opracowanych kontenerów zwiększy konkurencyjność spółki oraz współpracujących z nią firm. Realizacja projektu spowoduje rozwój przedsiębiorstwa i wzrost zatrudnienia. Niniejszy projekt przyczyni również do promowania rozwiązań ekologicznych oraz podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie budownictwa modułowego.

Planowane efekty:

Wynikiem projektu będzie wdrożenie na rynek usługi wynajmu innowacyjnych kontenerów do zabudowy modułowej. Dzięki realizacji projektu PBI Administracja 1 Sp. z o.o. zostanie prekursorem na rynku innowacyjnych kontenerów do zabudowy modułowej, co przełoży się na wyniki sprzedażowe firmy oraz wzrost jej konkurencyjności.

Wartość projektu:

12 250 824,18 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

6 972 013,74 zł

Okres realizacji:

01.01.2019–30.06.2019