Przeglądy techniczne obiektów budowlanych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

W myśl art. 61 ust. 1 właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymać i użytkować obiekt budowlany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej (art.5 ust. 2).

Zgodnie z art. 62 ust. 1 Prawa Budowlanego obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1. Co najmniej raz w roku okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

  • elementów budynku, budowli narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • przewodów kominowych (wentylacyjnych, dymowych, spalinowych),
  • instalacji gazowych.

2. W przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2, kontrola o której mowa powyżej powinna być przeprowadzona co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada.
3. Co najmniej raz na 5 lat okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu:

  • stanu technicznego obiektu,
  • przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,
  • estetyki obiektu budowlanego,
  • estetyki otoczenia obiektu budowlanego,
  • instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Zgodnie z zapisami Ustawy w trakcie każdej z tych kontroli należy dokonać także sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli. Ważne jest też aby w przypadku kontroli budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 osoba dokonująca kontroli bezzwłocznie poinformowała właściwy organ o dokonanej kontroli.

Jeżeli w czasie kontroli zostaną stwierdzone braki lub uszkodzenia mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, w szczególności katastrofę budowlaną, porażenia prądem elektrycznym, wybuch lub zatrucie gazem, osoba dokonująca kontroli jest zobowiązana bezzwłocznie przesłać kopię protokołu z kontroli do właściwego organu, natomiast właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego musi bezpośrednio po dokonanej kontroli dokonać stosownych napraw.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do skorzystania z naszych usług. W przypadku pytań skontaktuj się z nami.