Certyfikaty energetyczne

W związku z nowelizacją ustawy Prawo Budowlane, tj. wprowadzeniem w życie przepisów zapisanych w Dyrektywie Unijnej 2002/91/WE, zgodnie z którą każdy budynek zarówno nowy, jak i istniejący powinien posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej,  PBI Administracja Sp. z o.o. oferuje Państwu  usługę polegającą na wystawianiu takich świadectw.

Co to jest świadectwo energetyczne?

 1. dokument, który na podstawie specjalistycznych obliczeń określa potencjalną ilość energii, jaka jest potrzebna do standardowego użytkowania przedmiotowego budynku lub lokalu,
 2. jest przygotowywane przez specjalistę, niezależnego eksperta, ważne przez 10 lat
 3. dla konkretnego budynku nie może być przygotowane przez jego projektanta, kierownika budowy czy zarządzającego tym budynkiem, a także przez jego właściciela,
 4. dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca, użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię,
 5. celem głównym wprowadzenia świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie.

Od 1 stycznia 2009 r. każdy budynek oddawany do użytku lub podlegający zbyciu lub wynajmowi powinien posiadać świadectwo energetyczne. Niewykonanie tego obowiązku podlega odpowiedzialności karnej jako wykroczenie z art. 93 ustawy Prawo budowlane (Dz.U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

Procedury:

 1. przy obliczeniach uwzględnia się przede wszystkim parametry konstrukcji nieruchomości i sposób jego izolacji,
 2. następnie dokonuje się kalkulacji energii potrzebnej na ogrzewanie-chłodzenie i wentylację pomieszczeń, podgrzewanie wody, oraz – w budynkach użyteczności publicznej – oświetlenie,
 3. otrzymany wynik wyrażony w kWh/m2/rok jest podstawą do zakwalifikowania nieruchomości do odpowiedniej klasy,
 4. im klasa wyższa, tym zużycie energii mniejsze, a więc koszt eksploatacji niższy.

Kto może wystawić świadectwo charakterystyki energetycznej?

 1. osoba niekarana i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. osoba posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie,
 3. osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej,
 4. osoba, która odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, albo
 5. osoba, która ukończyła, nie mniej niż roczne, studia podyplomowe na kierunkach: architektura, budownictwo, inżyniera środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do skorzystania z naszych usług. W przypadku pytań skontaktuj się z nami.